UKLÁDÁME UHLÍK. PRO BUDOUCNOST...

O CERTIFIKACI ODSTRAŇOVÁNÍ UHLÍKU A TRHU S CERTIFIKÁTY

Důvodem certifikace odstraňování uhlíku, a tedy i vzniku Evropského rámce pro certifikaci odstraňování uhlíku (CRCF, je vydávání (a hlavně prodej) takových uhlíkových certifikátů, které jednoznačně potvrzují, že k odstranění uhlíku došlo. Dnes existuje více typů certifikátů, označovaných podle organizace – certifikační autority a metodiky, která byla použita.  Každý jeden certifikát pak představuje “hodnotu” jedné tuny odstraněného oxidu uhličitého z atmosféry – certifikují se projekty, nikoli činnosti! 

Každý projekt CDR by měl být nejprve na úrovni jeho tvůrců posouzen z hlediska zásadních principů, které evropský CRCF shrnuje do zásad „QU.A.L.ITY“, tedy kvantifikace, adicionalita, dlouhodobé skladování a udržitelnost. 

Podrobněji definuje zásady pro posuzování CDR Rada integrity pro dobrovolný trh s uhlíkem (Integrity Council), kterou účastníci dobrovolných trhů s uhlíkem respektují jako jakýsi řídící orgán.  Radou vydané základní uhlíkové principy pak představují soubor propojených zásad a podmínek, které definují prahový standard pro zajištění integrity na dobrovolném trhu s uhlíkem.

https://icvcm.org/the-core-carbon-principles/

Dodržování zásadních principů pomůže vývojářům projektů nastavit základní rámec již během vývoje, protože v rámci certifikačního procesu se posuzuje soulad s některou z certifikovaných metodik a ty se řídí právě zásadními principy certifikace odstraňování uhlíku. Metodiky vyvíjejí certifikační autority a procházejí pak schvalovacími a připomínkovými procesy, do kterých se zapojují vědecké týmy, uznávaní odborníci i nadnárodní organizace.  

Může to vyznít lehce zmateně, ale věřte, že to má své dobré důvody. Pohybujeme se v prostoru dobrovolných trhů a kupujícími jsou soukromé firmy, které omezují uhlíkovou stopu svých výrobků nebo služeb. 

Nejlepší bude  ukázat si to na praktickém příkladu průběhu certifikace. Od roku 2022 vyvíjíme projket výroby patentovaného půdního kondicionéru z biouhlu MicroCHAR®. Biouhel bude vyráběn ze směsi zbytku biomasy po výrobě bioplynu a dřevní štěpky v areálu zemědělského družstva. Pro certifikaci jsme vybrali finskou organizaci Puro.earth, která vyvinula první metodiku pro biochar, podle níž jsou již certifikovány desítky projektů. 

Základem posouzení je analýza Life Cycle Assessment (LCA), podle norem EN ISO 14040 a 14044, která posuzuje uhlíkové náklady, tedy spotřebu fosilního uhlíku během realizace investice i provozu. Tyto náklady jsou pak jako emisní faktor ekvivalentu CO2 odečteny od množství CO2, které biouhel odstraňuje zafixováním uhlíku biomasy do stabilní formy „dřevěného uhlí“. Analýza je exaktní bilancí, obsahující pouze vědecky a empiricky podložené hodnoty, takže výsledné množství trvale odstraněného CO2 je považováno za ověřený údaj. Naši LCA vypracovali v Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. 

Dalším krokem je pak proces posouzení souladu LCA s metodikou Puro Standard Biochar Metology. Proces posuzování nám trval asi 8 měsíců, během kterých se LCA několikrát doplňovala. Důvodem byl také v té době probíhající proces úpravy některých zásad metodiky, protože během roku 2023 probíhal obecně na dobrovolných trzích s uhlíkem velký upgrade s cílem posílit jejich transparentnost. 

Po dosažení souladu LCA s metodikou následovalo posouzení adicionality našeho projektu, což je nezbytný krok k následnému vydání uhlíkových certifikátů. Ty, které vydává Puro.earth, se jmenují CORC a jejich hodnotu v měsíčních periodách podle skutečných prodejů sleduje vážený index NASDAQ.

https://www.nasdaq.com/solutions/carbon-removal-platform

V rámci posouzení adicionality se zjišťuje především ekonomická rentabilita projektu bez prodeje uhlíkových certifikátů, aby byla prokázána závislost finanční proveditelnosti právě na prodeji uhlíkových certifikátů. 

Certifikace odstranění uhlíku podle metodiky Puro Standard tedy hodnotí konkrétní projekt podle stejných zásad, které bude využívat CRCF jako QU.A.L.ITY:

  • kvantifikace trvale odstraněného uhlíku se vypočte jako součin množství vyrobeného biouhlu a množství CO2, které odstraňuje; vyrobené množství je průběžně váženo bez možnosti zásahu a data jsou uchovávána a sdílena s Puro.earth  
  • adicionalita je prokázána potřebou prodat vygenerované uhlíkové certifikáty pro ekonomickou životaschopnost, skutečností, že výroba biouhlu je specifickou činností s cílem trvale odstraňovat uhlík z CO2, zachycený biomasou. Zuhelněním biomasy se brání její zpětné oxidaci, k čemuž by „nečinností“ jistě došlo. A konečně, nelze důvodně předpokládat odmítnutí takového projektu
  • dlouhodobé skladování je zajištěno způsobem použití biouhlu jako pomocné půdní látky, kterou nelze po použití z úložiště vyjmout a vyrobený biouhel vykazuje chemickou stabilitu nejméně 100 let
  • udržitelnost projektu výroby biouhlu z biomasy je dána negativními emisemi, pozitivními důsledky působení v půdě na zlepšování její kvality a souvisejícími efekty v podobě omezení emisí z výroby a taky omezením aplikace průmyslových hnojiv, která jsou takto nahrazována.

Náš projekt tedy reálně prošel procesem, který potvrzuje jeho soulad se zásadami a principy, které platí pro vydávání certifikátů odstranění uhlíku. Ročně budeme vyrábět až 1.000 tun biouhlu, který v našem konkrétním případě trvale odstraní 3.280 tun ekvivalentu CO2. Nyní musíme sehnat finance na realizaci, k čemuž by nám měla pomoci právě předběžná certifikace a prodej budoucích certifikátů kupujícímu. 

Až dokončíme výstavbu výrobního provozu, Puro.earth provede místní audit, který potvrdí, že realita odpovídá projektovaným předpokladům v LCA a zapíše projekt do svého registru. Nyní je možné prodat certifikáty CORC jako závazek k jejich dodání. V podstatě jde o koupi na zálohu nebo future kontrakt. Takto se obchoduje většina certifikátů. Jakmile se biouhel vyrobí a použije, kupující si certifikát uplatní v rámci svého nefinančního reportingu. Celý proces je veden v registru Puro, aby bylo zamezeno dvojímu započítávání. 

Z vlastní zkušenosti vím, že proces certifikace odstraňování uhlíku v rámci současných dobrovolných trhů, není úplně jednoduchý proces. A to jsou takových projektů jen vyšší desítky! Uvidíme, jak bude nastaven evropský certifikační rámec… Doufám, že využije zkušenosti a praxi, které se postupně zažívají a vytváří přijatelná rizika i jistoty pro kupující. Osobně bych se klonil k převzetí základních zásad a využití metodik, které již jsou vyvinuty i ověřeny.  

Certifikáty CORC mohou být rovněž pojištěny proti rizikům například u pojišťovny Kita a převedeny do formy tokenů s Thallo. Ano, na dobrovolném trhu s uhlíkem se již uplatňují finanční i digitální služby .  

Certifikáty odstranění uhlíku se obchodují na dobrovolných trzích (VCM) a kupujícími jsou zejména velké obchodní korporace, které certifikáty používají pro započtení proti emisím fosilního uhlíku, které jejich výrobky a služby generují. Řekl bych, že se trh s odstraňováním uhlíku vyčlenil z trhu z offsetovými projekty, které emise pohlcují nebo je omezují. 

Kupující tedy obecně známe, prodávající jsou pak firmy a organizace, které certifikovaný projekt realizují a certifikáty vytvářejí. Absolutní většina prodejů se realizuje jako předprodej se závazkem dodání v budoucnu, přičemž jde zpravidla o časový úsek 4–10 let. 

O velikosti trhu s CDR certifikáty a jeho účastníky si může každý udělat velmi jednoduše přehled na webu projektu cdr.fyi. Jde o unikátní projekt, který vede otevřenou databázi všech uskutečněných transakcí. A věřte, že jde o mikro-trh! Konečně posuďte sami souhrnné údaje ke konci března 2024:

prodané CD-R certifikáty finanční údaje
celkem 5,8 mil. tun CO2cena všech prodaných 2,343 mld. USD
tj. 0,059% z cílových 10 GT10 největších kupujících amerických firem koupilo 85,2 %
skutečně vytvořeno a dodáno kupujícím 4,4%Microsoft sám koupil 57 %

Možná by vás také zajímalo, kolik stojí jeden certifikát, tedy jakou má cenu odstranění jedné tuny oxidu uhličitého. Tak to je celkem dost různé! Projekt cdr.fyi vede tuto statistiku jako „Price Index“ pro každou z certifikovaných metod. 

Cena za certifikáty podle metod, se kterými počítá CRCF:

metodaprůmětná cena za 1tCO2
DACCS 690 USD/t CO2
ERW360 USD/t CO2
BECCS300 USD/t CO2
Biochar180 USD/t CO2
Biomass Removal* 98 USD/t CO2

* Jedná se o projekty, které „pohřbívají“ původní biomasu (dřevo) pod zem nebo pod hladinu moře anebo mikrořasy na dně říčních koryt. V této statistice není uhlíkové zemědělství, protože se nepovažuje za odstraňování uhlíku (nesplňuje podmínku trvanlivosti 100+ (40+) let. Není tu ani ukládání ve výrobcích, resp. dřevěných konstrukcích, protože ani to se aktuálně mezi CDR neřadí.

Je to hodně nebo málo? Kolik tun CO2 se bude odstraňovat a certifikovat podle CRCF? Ale hlavní otázou je: Kdo to bude platiti? 

Jan Káňa