Offsets

We offer a volunteer reduction of carbon footprint for everyone. 

  • through removing carbon dioxide by interrupting the carbon cycle through photosynthesis
  • with biochar made by carbonization (pyrolysis) of waste biomass
  • by buying biochar or carbon credits 

1 kg of produced and into the soil stored biochar represents removal of 3 kg of carbon dioxide. Price of Biochar on the marked ranges from 600 to 900€ per tonne. 

Offset price is 0,5 € per kg. 

Carbon credit purchase 
Anyone can buy credits according to their own volition, credits represent contribution towards elimination of carbon footprint. Recipient of the contribution is Biochar manufacturer, who is (certified) system participant. Manufacturer uses the credits to cover his investment into the biochar production line. 

Biochar (subsidized by credit) is then sold to farmers at reduced price. 

1 credit = 1kg of CO2= 0,3 kg of biochar – 0,15 €

Biochar credit purchase  
Person can buy biochar, which they store in the soil or exchange with farmer for production.

1 kg of biochar = 3 kg of CO2= 0,5 €

Credits for emission from transport
Another part of the system is to efface emissions from transport: 
Me, as a driver, to satisfy my need to drive a car, oil has been extracted, refined and transported. Driving a car transforms fuel to greenhouse gas emission. For example, 120 g of COper 1 km. I can freely decide to “clean up” the mess, that is left after my ride! 

1,2 kg of COper 100 km. For every 100 km I can buy 1,2 credit for 0,18 €. Now I have cleaned behind my car and can show it off by placing a sticker next to my exhaust. 
Credit to clean up after 100 km = 0,18 €, which makes each kilometre 0,002 € more expensive. 

Money from credits are used to buy biochar, respectively as price subsidy for farmers. 

The use of money from credits
Revenue from credit sales are going to be used to further develop biochar production and his landfilling, to restore the soil’s natural properties. 

Potential manufacturers need to know, that biochar have its place on the market. Credit sales can help with that. In the current state, Biochar is too expensive for regular agriculture business. It is a prospectively good and important investment, but there is yet to be a long-term monitoring of its behaviour in soil. Therefore, it is hard to estimate its economic value (price). Credits can help with biochar purchases, farmers will get Biochar with subsidized price. Trustee of the foundation collects credit funds and distributes them between manufacturers and farmers, who are participating in the system. 

OFSETY

Nabízíme dobrovolné zmírnění uhlíkové stopy pro každého člověka

  • reálným odstraněním oxidu uhličitého přerušením uhlíkového cyklu prostřednictvím fotosyntézy
  • prostřednictvím biouhlu, vyrobeného karbonizací (pyrolýzou) zbytkové biomasy
  • nákupem biouhlu nebo uhlíkových kreditů

1 kilogram vyrobeného a do půdy uloženého biouhlu představuje odstranění 3 kg oxidu uhličitého. Cena biouhlu se na trhu pohybuje mezi 600 a 900 € za tunu.  
Offsetová cena je 0,5 € za jeden kilogram biouhlu!

Nákup uhlíkových kreditů
Koupíte si podle vlastního uvážení kredity, které představují příspěvek za eliminaci uhlíkové stopy. Příjemcem kreditů je výrobce biouhlu, který je (certifikovaným) účastníkem systému. Kredity použije pro krytí investice na pořízení zařízení pro výrobu biouhlu.
Biouhel (dotovaný kreditem) kupují pak farmáři za sníženou cenu. 
1 kredit = 1 kg CO2 = 0,3 kg biouhlu = 0,15 €

Nákup biouhlových kreditů 
Koupíte si biouhel, který buď sami uložíte do půdy nebo jej vyměníte s farmářem za potraviny.
1 kg biouhlu = 3 kg CO2 = 0,5 € 

Kredity za emise z dopravy
Dalším prvkem systému je zahlazení emisí z dopravy:
Jsem řidič. Pro uspokojení mé potřeby jet autem byla vytěžena, přepracována a přepravena ropa, tedy fosilní palivo. Jízda autem na benzín nebo naftu přeměnila palivo na emise skleníkových plynů. Třeba 120 g CO2 na 1kilometr.  A já se teď mohu svobodně rozhodnout „uklidit“ odpad, který po cestě zanechávám! 

Máme zde 1,2 kg CO2  na 100 km. Za každých ujetých 100 km koupím 1,2 kreditu za 0,18 €. Za autem je „uklizeno“. U výfuku si nalepím samolepku.  
Kredit na úklid po ujetých 100 km = 0,18 €, tedy ujetí kilometru je o 0,02 € dražší. 
Peníze za kredit se použijí na nákup biouhlu, respektive jako dotace ceny pro farmáře. 

Použití prostředků za kredity

Výnosy z prodeje kreditů poslouží pro rozvoj výroby biouhlu a jeho ukládání do půdy, pro obnovu přirozených vlastností půd. 

Potenciální výrobci potřebují vědět, že biouhel uplatní na trhu. Prodej kreditů jim v tom pomůže. Biouhel je zatím dost drahý pro použití v zemědělském podnikání. Jde o perspektivně dobrou a důležitou investici, ale zatím chybí dlouhodobé sledování jeho působení. Těžko se tedy vyčísluje jeho ekonomická hodnota (cena). Kredity mohou přispět k nákupu biouhlu, respektive zemědělci dostanou biouhel za dotovanou cenu. Správce nadace shromažďuje peníze za kredity a rozděluje je mezi výrobce a zemědělce, kteří se v systému účastní.