Foundation

Project BIOCHAR FOUNDATION originated within company BIOUHEL.CZ s.r.o. (www.biouhel.cz), which is developing technology and defining systems for biochar (agrouhel) usage since 2013. Our solution was awarded with the Award for Social Innovation in Czech Innovation 2013 and Quality Innovation of the Year 2014.

Fund goal is to support development of Biochar production and use, which is the only real way to reduce carbon dioxide emissions.

Inserting Biochar into the soil consequently reduce soil emissions, enhance its physical properties and fertility. It has been proved that carbon from biomass is an ideal material for enhancing quality and all the important soil properties.

It is simple – carbon is stored inside the plant through the photosynthesis. If we char plants at the end of their life, we will prevent backward oxidation and stop the carbon cycle. Carbon Capture has been done by nature, Storage is finished by us.

I believe that humanity needs to stop and think about its behaviour towards the planet Earth, we simply cannot exist without it. Nature won’t tolerate us ignoring the natural ecosystems and looting its resources in long-term! Finally, the consequences are already showing, for example in the form of the climate change.

Natural resources are not consumables meant for fun of just a few generations.

We should be developed enough to take responsibility for our actions. Sadly, we don’t behave in such manner.

We propose a system of voluntary offsets; whose goal is to reduce the size of a personal carbon footprint by buying and storing biochar.


Projekt BIOCHAR FOUNDATION – Nadační fond pro rozvoj biouhlu vznikl ve firmě BIOUHEL.CZ s.r.o. (www.biouhel.cz), která od roku 2013 vyvíjí techniku a definuje systémy pro výrobu a používání biouhlu (agrouhlu). Naše řešení byla oceněna cenou Za společenskou prospěšnost inovace v rámci České inovace 2013 a Quality innovation of the year 2014.

Cílem nadace je podpořit rozvoj výroby a používání biouhlu, což je jediný reálný způsob odstranění emisí oxidu uhličitého. 

Uložení biouhlu do půdy následně omezí emise z půdy a zlepší její fyzikální vlastnosti a úrodnost. Je dostatečně prokázáno, že uhlík z biomasy je ideálním materiálem pro zlepšení kvality a všech důležitých vlastností půdy.

Je to jednoduché – v biomase je uložen uhlík procesem fotosyntézy. Pokud ji po ukončení života zuhelnatíme, zabráníme zpětné oxidaci a přerušíme uhlíkový cyklus.  Carbon Capture udělala příroda, Storage doděláme my.

Jsem přesvědčen, že se lidstvo musí zastavit a zamyslet nad svým chováním vůči Zemi, bez níž prostě nemůžeme existovat. Země nám nebude dlouhodobě tolerovat ignorování přirozených ekosystémů a drancování přírodních zdrojů! Konečně – důsledky se už ukazují například v podobě klimatických změn…

Přírodní bohatství není spotřební materiál, určený pro radost a zábavu několika generací.

Měli bychom být dostatečně vyspělou civilizací, abychom přijali odpovědnost ze své činy. Bohužel se tak mnohdy nechováme.

My navrhujeme systém dobrovolných offsetů, jejichž cílem je snížení velikosti osobní uhlíkové stopy prostřednictvím nákupu a ukládání biouhlu.