Biochar = CCS

Biochar a noble name for charred residues of any biomass, which can even be a material which remains after fireplace is put out. Nature supply soil with such material through the steppe fires or forest fires. Pre-Columbian generation did the same when changing tropical forests in to a farmland in south America. Such soils are called Terra Preta. 

Modern use of biochar, more accurately the process of targeted addition of charred biomass into the soil, is just following the nature and pre-Columbian generations of south America. 

There is lack of carbon in soil – especially the stable, charred type. 
Due to that – soil lack water retention.
Soil lack life.
Soil lack fertility. Hummus is not being formed. 
Soil is a key element for life on earth. 

Biochar production, carbonization of biomass, represents second step to the carbon sequestration. Plants removed carbon from CO2molecule through the photosynthesis process and use it to build its own body. Carbonization of plant biomass prevents backward oxidation of most of its carbon. It is called Carbon Capture and Storage. MADE BY NATURE

Biochar, due to its porosity, helps soil with water retention. These pores are also ideal place to be colonised with microbial life. Soil life is the best natural source of nutrients and the origin of humus. Healthy and fertile soil is energy resource for everything live on earth. 

Modern biochar is recently a frequent topic in numerous researches and technology for its production is going through hectic development. People are looking for ways to produce biochar at acceptable price. Economic aspects for agriculture are not quite ready yet to be appraised. 

Biochar for sure represents a tool on the road to change, to sustainable development.

 

Biochar in soil

Biochar je vznešené označení pro zuhelnatělý zbytek libovolné biomasy, kterým může být třeba i nedohořelá část dřeva po uhašení ohniště. Příroda dodává takový uhlík do půdy prostřednictvím stepních nebo lesních požárů. Po jejím vzoru to stejně dělaly předkolumbovské generace v Jižní Americe, když měnily prales na zemědělskou půdu. Těmto půdám se říká Terra Preta.

Novodobé použití biouhlu, přesněji cílené přidávání zuhelnatělé biomasy do půdy, je vlastně následování vzoru přírody a předkolumbovských generací Jižní Ameriky. 

Půda je klíčový prvkem pro život na zemi! Jenomže…

V půdě chybí stabilní uhlík. 

Půdě pak chybí schopnost hospodařit s vodou. 

V půdě chybí život. 

Půdě chybí úrodnost. Nevzniká humus. 

Výroba biouhlu, tedy zuhelňování biomasy, představuje druhý krok sekvestrace uhlíku. Rostliny fotosyntézou odeberou uhlík z molekuly oxidu uhličitého a použijí jej pro stavbu svého těla. Zuhelnatění odumřelé biomasy rostlin zabrání zpětné oxidaci větší části uhlíku. Říká se tomu Carbon Capture and Storage. MADE BY NATURE

Biouhel díky své porozitě pomáhá půdě zadržet vodu. Póry biouhlu jsou ideálním prostorem pro kolonizaci mikroživotem. Půdní život je nejlepším a přirozeným zdrojem živin a původcem vzniku humusu. Zdravá a úrodná půda je zdrojem energie pro všechno živé na zemi. 

Moderní biouhel je v poslední dekádě vděčným tématem mnoha výzkumů a technika pro jeho výrobu prochází hektickým vývojem. Hledají se způsoby, jak vyrobit biouhel za přijatelnou cenu. Ekonomické aspekty zemědělského podnikání zatím nejsou připraveny biouhel ocenit.

Biouhel jistě představuje nástroj započetí cesty ke změně, k udržitelnému rozvoji.